برچسب: PMBOK

برنامه ریزی و کنترل پروژه

پروژه، طرح و پروتفولیو یا سبد پروژه ها طبق تعریف PMI پروژه به مجموعه ای از فعالیت ها گفته می شود که موقتی هستند و برای ایجاد یک محصول و یا ارائه خدمات مشخصی به کار گرفته می شوند. به مجموعه ای از پروژه های مرتبط که باید بصورت هماهنگ مدیریت شوند یک طرح می […]