نقش فناوری اطلاعات در صنعت ساختمان سازی

چكيده

با توسعه بكارگیری فناوری اطلاعات در سطح جامعه و مزاياي بسيار حاصل از آن ، ساختمان ها نيز به عنوان يكي از مهمترين زيرساخت های زندگي بشر از اين تحولات به منظور بهينه سازي مصرف انرژی و همچنين ايجاد محيطي با امكانات راحتي بيشتر بهره مند شده اند .يك ساختمان هوشمند با بهره گیری از فناوری اطلاعات و يكپارچه نمودن سيستم های موجود از جمله سيستم های روشنايي ، تاسيسات و تهويه مطبوع ، نظارت ، مديريت و ارتباط از راه دور ايجاد مي گردد . در اين مقاله به بررسي ساختمان های هوشمند و نقش  فناوری اطلاعات در آنها پرداخته شده است.

1- مقدمه

از سال 1990 با توسعه و گسترش بكارگیری فناوری اطلاعات ، يكي از مهمترين نیازهای بشري كه تلاش در راستاي بهينه سازي مصرف انرژی مي باشد ، جلوه ديگري يافت . با توجه به اينكه قسمت عمده اي از زمان زندگي بشر در ساختمان های مختلف اداری ، مسكوني و تجاري سپري مي شود ،‌لذا توجه به بهينه سازي مصرف انرژی در ساختمان ها به عنوان يكي از دغدغه های متخصصين قرار گرفت . همچنين علاوه بر مباحث مربوط به بهينه سازي مصرف انرژی ، استفاده از امكانات قابل ارائه توسط فناوری اطلاعات در ساختمانها ، به منظور ايجاد محيطي مناسب تر براي زندگي بشر ، شركتهای مختلفي را به توليد و ارائه محصولات مرتبط تشويق نمود . سيستم مديريت هوشمند ساختمان با بكارگیری آخرين فناوری ها در صدد آن است كه شرايطي ايده آل همراه با مصرف بهينه انرژی در ساختمان ها پديد آورد . اين سيستم ضمن نظارت بر بخش های مختلف ساختمان و ايجاد شرايطي مناسب با ارائه خدمات همزمان ، سبب بهينه سازي مصرف انرژی ، ارتقاي سطح كارآيي و بهره وري دستگاهها ، ارزش افزوده و امكانات موجود در ساختمان مي شود .بديهي است با اين كار سرمايه اوليه اي كه صرف اجراي اين سيستم شده است از راه صرفه جويي های حاصل از آن بازگشت خواهد داشت . در اين سيستم انرژی به درستي مصرف شده و ضمن محافظت از انرژی توليد شده ، راههای صرفه جويي و بهره وري نيز نشان داده مي شود .كنترل و دسترسي به اين سيستم با استفاده از نرم افزارهای مربوطه از هر نقطه در داخل ساختمان و خارج از آن از طريق تلفن و اينترنت به سهولت مقدور مي باشد .

 

2- تعاريف ساختمان هوشمند

يك ساختمان هوشمند بنا به تعريف بنایی است كه با استفاده بهينه از چند عنصر  پايه شامل سازه ، سيستم های مورد استفاده ، خدمات ، مديريت و روابط دروني آنها ، محيطي مناسب و داراي صرفه اقتصادي را ايجاد نمايد . در ساختمان هوشمند بسياري از اعمالي كه ساكنان از روي عادت و بصورت غير ارادي انجام مي دهند توسط سيستمهای هوشمند انجام مي گردد كه باعث صرفه جويي در زمان و هزينه نيروي انساني مي گردد. در يك تعريف ديگر يك ساختمان هوشمند بنایی است كه داراي يك زيرساخت ارتباطي پيشرفته بوده و تمامي سامانه های اين ساختمان با استفاده از امكانات كامپيوتري به صورت مركزي كنترل و نظارت مي شوند و ساكنين اين ساختمان علاوه بر استفاده از خدمات پيشرفته ساختمان هوشمند ، در مصرف انرژی صرفه جويي قابل ملاحظه اي نموده و زندگي دريك محيط لوكس و مرفه را نيز تجربه مي نمايند . مفهوم ساختمان هوشمند معرف نوعي بده و بستان و تبادل قوي و بدون نقص اطلاعات ميان بخشهای مختلف ساختمان است. اصطلاح ” بخش های ساختمان ” همه اجزايي را كه در اداره كردن ساختمان نقش ايفاء مي كنند را در بر  مي گيرد .بخش های مورد نظر شامل تاسيسات مكانيكي وساختماني، كنترل دسترسي و تردد ، سيستم های امنيتي، مديريتي، نوردهي، نگهداري و تعميرات، شبكه محلي و مديريت انرژی مي باشند . سمپوزيوم بين المللي معماري در سال 1985 در تورنتو تصريح كرده است كه يك ساختمان هوشمند آميزه اي است از ابداعات به همراه مديريتي بدون نقص ، كه در اين راستا و با داشتن اين دو ويژگي ، بتواند سرمايه صرف شده را تا حد زيادي بر گرداند. اين تعريف علاوه بر لزوم وجود ابداع و نوآوري و استفاده از تكنولوژی،  اين موضوع را نيز بيان مي كند كه يكي از اهداف ساخت ساختمانهای هوشمند، اين است كه ساختمانهایي ساخته شوند كه هر چه بيشتر سرمايه اي را كه در ساخت و ساز  آنها صرف مي شود ، برگردانند . در سال 1988 معماري بنام اتكين تعريفي را در خصوص ساختمانهای هوشمند ارائه نمود. او گفت ”  يك ساختمان هوشمند ، ساختماني است كه از وقايعي كه در درون و برون آن رخ مي دهد مطلع بوده و مي تواند در مواجهه با اين وقايع و براي بوجود آوردن محيطي دلچسب براي كاربرانش ، موثرترين و بهترين تصميمات را در همان زمان بخصوص ، اتخاذ كند. در اين تعريف علاوه بر توانايي كسب اطلاعات  به عنوان ورودي های سيستم و همچنين توانايي های پاسخگويي به عنوان خروجي های سيستم ، فاكتور زمان هم دخيل شده است .

 

3- اجزاء اصلي ساختمان های هوشمند

يك ساختمان هوشمند متشكل از اجزاي مختلفي بوده كه در هماهنگي و ارتباط با يكديگر شرايط لازم را كنترل بهينه ساختمان فراهم مي آورند . اين اجزا عبارتند از:

3-1- اولين قسمت در يك سيستم هوشمند سازي ساختمان مثل ساير سيستم های مبتني بر كامپيوتر  ، ورودي های سيستم مي باشند كه وظيفه دريافت اطلاعات را از  انواع مختلفي از سنسورهاو ساير ابزارهای ورودي برعهده دارد ،كه از جمله      مي توان به انواع سنسورهای امنيتي و مراقبتي ،حسگرهای تشخيص كيفيت و دماي  هوا ، حسگرهای نظارتي سيستم و همچنين صفحات نمايشگر لمسی كه براي ورود اطلاعات توسط كاربر در نظر گرفته مي شوند ،‌اشاره نمود .

3-2- دومين جزء سيستم كنترل هوشمند ساختمان ، سيستم پردازش ، تحليل اطلاعات و بايگاني داده هاست كه وظيفه اين سيستم پردازش اطلاعات مختلف دريافت شده از ابزارهای ورودي بر اساس سناريو های از پيش تعيين شده و يا درخواست های كاربر سيستم مي باشد . جهت روشن شدن موضوع ، نمونه اي از پردازش انجام شده در چنين سيستمي  به عنوان مثال ذكر مي شود . يك اتاق بزرگ كنفرانس را تجسم كنيد كه از يك طرف پنجره هایي بسمت محيط خارج دارد . بطور مشخص قسمتي از اتاق كه به پنجره نزديك تر مي باشد ، در روشنايي روز ، داراي شدت نور بيشتري بوده  و بالعكس طرف مقابل ممكن است كمبود روشنايي داشته باشد . در صورتي كه در اين اتاق چندين رديف مهتابي در نظر گرفته شده باشد مي توان با بهره گیری از سيستم هوشمند سازي روشنايي ، ترتيبي اتخاذ نمود كه با استفاده از اطلاعات دريافتي از سنسورهای آشكار ساز شدت نور و همچنين تركيب آن با اطلاعات ساعت و تقويم ، بتوان زمان طلوع و غروب خورشيد را تشخيص داده و متناسب با شرايط روشنايي حاصل از نور طبيعي ترتيب روشن شدن و همچنين شدت روشنايي حاصل ازهر يك از مهتابي های نصب شده در اتاق را تنظيم نمود . همچنين در صورتي كه به سيستم مذكور ، حسگرهای تشخيص دهنده حضور اشخاص را هم اضافه نماييم مي توانيم علاوه بر تنظيم شدت روشنايي  متناسب با نياز هر اتاق ، در زمان عدم حضور افراد در اتاق نيز اين روشنايي را به حداقل تعريف شده در سناريوي كنترل كاهش دهيم . در اين صورت علاوه بر تامين روشنايي مورد نياز در اتاق و با بهره گیری از روشنايي طبيعي مي توان به ميزان زيادي در مصرف انرژی الكتريكي صرفه جويي نمود .

3-3- سومين جزء از يك سيستم هوشمند ساختمان ، خروجي های  سيستم مي باشند كه وظيفه آنها اعمال فرامين توليد شده توسط واحد پردازش به اجزاء كنترل شونده ساختمان مي باشند .

3-4- چهارمين جزء ملاحظات زماني سيستم مي باشند كه موجب مي شود تا تصميمات اتخاذ شده در زمان مقرر رخ دهند.

3-5- پنجمين جزء توانايي يادگیری سيستم كنترل مي باشد كه با استفاده از سيستم های خبره و منطق های فازي اين امكان را فراهم مي آورند ،تا بتوان با استفاده از تحليل اطلاعات گذشته و نيازمندي های پيش بيني شده در سناريوي كنترل ساختمان  ، در يك زمان مشخص بهترين تصميم را به منظور بهينه سازي مصرف  انرژی و همچنين ايجاد رفاه براي ساكنين به همراه آورد .

 

4-قابليت های ساختمان هوشمند 

با توجه به اينكه نیازهای ساختمان های با كاربردهای گوناگون با هم متفاوت مي باشد ، لذا سيستم های هوشمند سازي ساختمان كه بر مبناي برقراري ارتباط مابين تجهيزات مختلف عمل مي نمايند ، قابليت ها و كاركرد های مختلفي را پشتيباني مي نمايند تا با بهره گیری از آنها بتوان متناسب با نیازهای هر ساختمان ،‌نسبت به ارائه سيستم مورد نياز آن اقدام نمود .با توجه به اينكه بطور معمول انسانها علاقه مند به زندگي در محيط های بدون حصار و ايمن  مي باشند ، لذا سيستم های هوشمند سازي ساختمان در هر زمان و مكان خود را جهت انطباق با اين نيازها تنظيم مي نمايند . از جمله مهمترين قابليت های يك ساختمان هوشمند مي توان به مواردي از جمله كنترل عملكرد سيستم های تهويه مطبوع ، سيستم های تاسيسات حرارتي و برودتي ، كنترل نور ، پرده ها و سايبان ها ، مديريت مصرف انرژی به خصوص انرژی الكتريكي ،كنترل و گزارش دهي در خصوص كليه عمليات ارتباطي و اجرايي در ساختمان ، سيستم های امنيتي و كنترل تردد ، سيستم های حفاظتي از جمله سيستم های اعلان و اطفاء حريق ، سيستم های اعلان سرقت ، سيستم های كنترل ويدئويي و مدار بسته و… اشاره نمود .

 

5- مزاياي ساختمان هوشمند 

مهمترين مزاياي حاصل از هوشمند سازي يك ساختمان را مي توان به شرح زير ارائه نمود :

5-1- افزايش رفاه محيطي ولوكس نمودن ساختمان با مكانيزه نمودن آن

5-2-كاهش مصرف انرژی در ساختمان با بهره برداري بهينه از انواع انرژی و جلوگیری از اتلاف منابع تجديد ناپذير 5-3-كاهش قابل ملاحظه هزينه های شارژ و نگهداري ساختمان با بهره گیری از روش هوشمند نگهداري و تعميرات

5-4-افزايش ايمني و امنيت ساختمان با استفاده از سامانه های نظارت و كنترل مستمر بر روي كليه سيستم های موجود از قبيل كنترل تردد ، نظارت تصويري،اعلام و اطفاي حريق، سيستم های ضد سرقت و …

5-5-كنترل بهينه دما با بهره گیری از سامانه های هوشمند كنترل تاسيسات گرمايشي و سرمايشي

5-6- كنترل روشنايي با بكارگیری سامانه های هوشمند سنجش و كنترل شدت روشنايي

5-7- كنترل و مانيتورينگ از راه دور ساختمان با بهره گیری از امكانات ارتباطي متنوع ( سامانه های كنترل از طريق موبايل ، اينترنت ، تلفن ، Wifi و..)

5-8- كاهش نيروي انساني مرتبط با تعميرات و نگهداري ساختمان و جلوگیری از هزينه های ثانويه ناشي از عدم هماهنگي گروههای مختلف

5-9- افزايش عمر تجهيزات بكاررفته در ساختمان با استفاده بهينه و استاندارد آنها

 

6-ساختمان هوشمند و مصرف انرژی

ساختمانهای هوشمند برتمامي نقاط حساس ساختمان با كمترين هزينه انساني كنترل دارند.ساختمانهای هوشمند 30 الي 40 درصد در مصرف انرژی صرفه جويي مي كنند و با ارتباطهای منطقي بين اجزاي كليدي ساختمان امكانات بيشماري را در اختيار كاربر قرار مي دهند. انسانها از بدو پيدايش در آرزوي مكاني امن ومطمئن براي زندگي بوده اند و براي رسيدن به اين آمال هيچوقت دست از تلاش وتحقيق برنداشته اند. حال در هزاره سوم وعصر ارتباطات و كامپيوتر تنها ساختمانهای هوشمند هستند كه به اين خواسته جامه عمل مي پوشاند. ساختمان هوشمند با بهينه سازي مصرف انرژی در كاهش هزينه های ساختمان كمك شاياني مي كند. در جهت كاهش هزينه های صنعت ساختمان واستفاده بهينه از تكنولوژی و بكارگیری فناوری ارتباطات و رايانه عملكرد سيستمهای مديريت و اتوماسيون ساختمان چشمگيرتر مي گردند كه در مجموع صرفه جويي انرژی را در بر خواهد داشت بطوريكه صرفه جويي های ناشي ازبكارگیری اين سيستمها در مدت زمان كوتاهي موجب جبران هزينه های مربوطه مي شود. سيستمهای كنترل هوشمند داراي انعطاف بالايي خواهند بود كه مي توان براحتي آنها را با نیازهای مختلف منطبق نمود. همچنين در هنگام بهره برداري براحتي ميتوان عمليات تغيير و بهينه سازي براي راهبري بهتر و كاهش هزينه های انرژی و كاهش هزينه های تعميراتي را انجام داد .با توجه به اينكه در ساختمان هوشمند بسياري از اعمالي كه ساكنان از روي عادت و بصورت غير ارادي انجام مي دهند توسط سيستمهای هوشمند انجام مي گردد كه باعث صرفه جويي در زمان و هزينه نيروي انساني مي گردد . با بكارگیری انواع و اقسام سنسورهای حسي در داخل و خارج ساختمان و با بكارگیری يك شبكه و سيستم واحد مي توان بصورت دائمي و بلادرنگ اطلاعات دما ، فشار، رطوبت ،دبي هوا ، ميزان اكسيژن و دي اكسيد كربن را در اختيار داشت و از آنها در جهت رسيدن به شرايط ايده آل استفاده كرد. در يك ساختمان هوشمند با امكانات نرم افزاري بوجود آمده ميتوان نمودارهای مختلفي را برحسب زمان دراختيار داشت و از آنها در جهت بهبود كيفي شرايط زيستي و حداكثر استفاده از هواي طبيعي را براي ساكنين بوجود آورد. در زمان كاركرد سيستم هوشمند ساكنان در جهت صرفه جويي مصرف انرژی حق باز كردن پنجره ها را نخواهند داشت و درساختمانهای اداری قبل از اتمام ساعت كار اين سيستم بصورت اتوماتيك و متناوب شروع به خاموش كردن سيستمهای تهويه مطبوع مي كند . در يك ساختمان هوشمند با امكانات بوجود آمده مي توان در هر زمان ميزان مصرف انرژی بر پايه مصرف انرژی سوخت و برق را بدست آورد و از آن در جهت كاهش مصرف انرژی و بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان بهره برد . بيشترين مصرف انرژی در ساختمان توسط سيستم روشنايي بوجود مي آيد كه با هوشمندسازي اين سيستم مي توان ازاتلاف انرژی تا حد زيادي جلوگیری كرد كه اين عمل با تركيب روشنايي روز و روشنايي مصنوعي به بهترين نحو و خاموش كردن چراغها در زمان بدون مصرف بوجود مي آيد . سيستمهای مدرن مديريت ساختمان امروزه برپايه وب نگاشته مي شوندكه بزرگترين حسن آن در بكارگیری امتيازات شبكه جهاني اينترنت و كنترل ساختمان از راه دور توسط سيستمهای ارتباطي متداول در دنيا است به اينصورت كه با راه اندازی سايت ساختمان موردنظر و با وارد كردن شناسه کاربری و رمز عبور مي توان ازهر مكاني بر ساختمان احاطه داشت . در اينگونه ساختمانها مي توان با نصب تابلوهای نمايشگر الكترونيكي در مكانهای خاص ساختمان و نمايش دادن اطلاعات مختلف از سيستمهای كنترلي ساختمان ، زندگي را براي ساكنين لذت بخش كرد .

 

7- پروتكل های انتقال اطلاعات

در ساختمان هوشمند جهت برقراري ارتباط بين اجزاء مختلف يك ساختمان هوشمند و ايجاد يكپارچگي در عملكرد آنها ، مي بايست از بسترهای استاندارد انتقال اطلاعات استفاده نمود . با توجه به نوع ساختمان و قابليت های مد نظر در آنها استانداردهای مختلفي از شبكه های انتقال اطلاعات تعريف شده و پس از استانداردسازي آنها اين امكان براي توليد كنندگان مختلف فراهم شده است تا بتوانند تجهيزات خود را بر مبناي اين استانداردها توليد نمايند . در اين صورت مي توان در يك سيستم كنترل هوشمند ساختمان تجهيزاتي را از كمپاني های مختلف تهيه نموده و آنها را در يك سيستم يكپارچه و هماهنگ مورد استفاده قرار داد . مهمترين اين پروتكل های انتقال اطلاعات عبارتند از پروتكل X10 ، پروتكل LonWorks ، پروتكل EIB4 و… كه در ادامه به معرفي آنها پرداخته شده است .

7-1- پروتكل X10 پروتكل X10 يك استاندارد رايج براي انتقال اطلاعات از طريق خط برق فشار ضعيف مي باشد . X10 یک زبان ارتباطی بوده که اين امکان را فراهم مي نمايد كه تجهيزات اتوماسیون خانگی سازگار با این پروتكل از طریق سیم کشی موجود در منزل با یکدیگر ارتباط برقرار نمايند. با این امكان دیگر نیازی به انجام هزینه بيشتر و کابل کشی مجدد در ساختمان ها براي اجراي يك سيستم هوشمند نخواهد بود.استاندارد X10 سالهاست که در اتوماسیون خانگی امریکای شمالی مورد استفاده قرارمی گیرد. سهولت استفاده و کاربری قابل اعتماد این فن آوری باعث شده که سری  220V/50Hz این تجهيزات نیز جهت استفاده در اروپا تولید و بسرعت همه گیر شود. این فناوری در حال حاضر در حال گسترش در آسیا نیز می باشد. اين پروتكل همچنين از فركانس راديويي خاصي نيز براي برقراري ارتباط بي سيم مابين تجهيزات پشتيباني مي نمايد . در اين استاندارد هر دريافت كننده اطلاعات توسط يك كد شامل كد خانه5 و كد واحد6 شناسايي مي شود .از مهمترين مزاياي اين پروتكل مي توان به نصب آسان ، مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادي ، سازگاري در محصولات تجاري و عدم نياز به خطوط ارتباطي بوده و مهمترين عيب آن كنترل حداكثر 256 تجهيز در يك شبكه و نويزپذيري بيشتر نسبت به ساير استانداردها مي باشد .

7-2- پروتكل LonWorks LonWorks كه توسط شركت اچلون7 ارائه شده است ،يك راه حل باز را براي اتوماسيون خانگي ، صنعتي و حمل و نقل و شبكه های كنترل فراهم مي آورد . پروتكل مذكور يك شبكه نقطه به نقطه همه منظوره است كه شامل وسيله های هوشمند مي باشد و از واسطه های ارتباطي از جمله كابل های هم محور و جفت شده 8، فيبر نوري9 ، خطوط انتقال برق وفركانس های راديويي و مادون قرمز پشتيباني مي كند . پروتكل LonWorks تضمين مي كند كه بسياري از سازنده ها بدون هيچ هماهنگي ابزارهای شبكه را نظير سنسورها ، محرك ها يا كنترل كننده هایي كه با هم كار مي كنند ،‌توليد نمايند . دليل اين امر وجود يك پروتكل ارتباطي استاندارد بوده كه امكان تبادل داده ها را با هم فراهم مي كنند . از مهمترين مزاياي اين پروتكل مي توان به نامحدود بودن تعداد اجزاء شبكه ، سازگاري زياد اين پروتكل با بسياري از سيستم های كنترل خصوصي ، شركت های متعدد و معتبر توليد كننده محصولات مرتبط  اشاره نمود .

7-3 : پروتكل EIB با توجه به اينكه نصب تجهيزات و سيستم های هوشمند توسط متخصصين برقكار صورت مي پذيرد لذا در سال 1990 توليد كننده های اصلي  فناوری تاسيسات برقي با تجميع ديدگاهها و نظرات موسسه EIBA 10را تاسيس نمودند تا سيستم های شبكه و Bus را توسعه دهند .از سال 1994 سازمانهای ديگري نيز به اين انجمن پيوستند كه هم اكنون اين انجمن تحت عنوان Konnex مشغول فعاليت مي باشد .استاندارد ارائه شده توسط اين انجمن هم اكنون با نامهای EIB يا KNX مورد استفاده قرار مي گيرند .KNX داراي يك شبكه ارتباطي بوده كه تجهيزات و ابزارهای مربوط به توليد كنندگان مختلف را به يكديگر ارتباط مي دهد .KNX  همه فانكشن های مورد نياز و ضروری براي كنترل هوشمند ساختمان را ارائه مي نمايد . از جمله مهمترين مزاياي اين پروتكل مي توان به استفاده از آخرین تکنولوژی در هوشمندسازی ساختمان ،بهینه سازی مصرف انرژی همراه با صرفه جویی ،بازده اقتصادی ،افزایش کارایی ،راندمان بالا،امکان کنترل سیستم به صورت یکپارچه،تعریف انواع سناریو های کاربردی و منطق های کنترلی،استفاده از بستر های شبكه ،سرعت  بالای ارسال و دریافت دیتا قابلیت کنترل از راه دور به وسیله تلفن و اینترنت،ایمنی و امنیت بالا،انعطاف پذیری بیشتر (تبدیلات و تغییرات ساده ) نسبت به پروتکل های مشابه،افزایش عمر تجهیزات ،زیبایی و تنوع محصول ضمن تطبیق با هرنوع دکوراسیون اشاره نمود .

8- كاربردهای نوين  فناوری اطلاعات درساختمان هوشمند 

8-1-زيرساخت های لازم براي متدلوژي های تجارت الكترونيك سيستم های بكار رفته در ساختمان های هوشمند يك چارچوب توزيع و مديريت شده را به منظور بهره برداري بهينه از محيط، براي توسعه امكانات و آرامش انسان،تهيه و مديريت سرويس های لازم براي نگهداري ساختمان و همچنين ايجاد شرايط لازم براي همجواري زندگي در مجتمع های بزرگ را فراهم مي نمايد كه بستر لازم براي اين امر بواسطه شبكه های مختلف ارتباطي و پردازش و نگهداري داده های مختلف ايجاد مي گردد . در چنين سيستمي اينترنت و اينترانت ، يك تكنولوژی پايه اي و الزامي مي باشد . با توجه به اينكه يكي از مهمترين زيرساخت های مورد نياز براي پياده سازي تجارت الكترونيك ، وجود بسترهای لازم ارتباطي و سخت افزاري مي باشد ، لذا مي توان گفت يك ساختمان هوشمند، بنایی است كه زيرساخت فيزيكي لازم را براي توسعه متدلوژي های مختلف كسب و كار از جمله B2C،B2B و در برخي مواقعC2C را فراهم مي آورد .

8-2- كنترل علائم حياتي افراد داخل منزل خانه های هوشمند و سيستم های كنترل تعبيه شده در آنها می توانند علائم حیاتی صاحب خانه را چک کنند. ارتباطات پزشكي و كنترل علائم حياتي یکی از حوزه های رو به پیشرفت و البته جذاب و کاربردی فناوری،در  خانه های  هوشمند است. مطالعات و آمارها در كشورهای توسعه يافته و در حال توسعه نشان می دهند که جمعیت افراد مسن در حال افزایش است و باز آمارها نشان می دهند که بسیاری از سالمندان در آينده نزديك تنها زندگی خواهند کرد. لذا کنار هم گذاشتن این آمارها و فناوری های اطلاعاتي رو به پیشرفت در خانه های هوشمند، گروهی از محققین را به فکر ساخت خانه ای انداخت که بتواند حال صاحب خانه را هم جویا شود. اين محققين تصمیم گرفتند خانه ای طراحی کنند که علائم حیاتی صاحب خانه، مثل دمای بدن و ضربان قلب را چک کند. در اين سيستم  در مواقعی که به طور مثال فرد از حال می رود، خانه به سرعت آن را تشخیص داده و علائم حیاتی وي را چک می کند و متناسب با پردازش انجام شده اطلاعات مورد نياز را براي افرادی که نام و شماره آنها در سیستم ثبت شده باشد ، به عنوان کسانی که می خواهند از حال صاحب خانه با خبر باشند، ارسال مي نمايد.

8-3- مصالح ساختماني جديد بر مبناي فناوری اطلاعات با گسترش استفاده از سيستم های اطلاعاتي و اينترنت ، در آينده نزديك كسب اطلاعات در بازه های زماني كوتاه و همچنين دسترسي به اطلاعات در كليه زمانها و مكانها به عنوان يك الزام زندگي بشر تبديل خواهدشد. بر اين اساس شركت های پيشرو در زمينه سيستم های اطلاعاتي بدنبال ارائه راهكارهایي هستند كه يك فرد در جای جای محيط كاري يا زندگي خود بتواند به نحو مطلوب به اطلاعات دسترسي يابد . از جمله اين تجهيزات جديد مي توان به انواع تلوزيونهای هوشمند با قابليت اتصال به اينترنت ، پنجره های هوشمند با قابليت نمايش صفحات وب در هنگام ضروری ، آينه ها ، درب ها و ديوارهای هوشمند كه در زمان لازم مي توانند با تغيير کاربری به عنوان يك صفحه هوشمند متصل به اينتر نت و شبكه تبديل شوند و … اشاره نمود .

 

 9- نتيجه گیری 

بحران انرژی و مزاياي عمده ناشي از فناوری اطلاعات دو موضوع اساسي است كه بهره گیری از سيستم های  هوشمند را در ساختمان های امروزي به صورت يك ضرورت تبديل مي كند . استفاده مناسب از سيستم های هوشمند ساختمان باعث كاهش هزينه های نگهداري ساختمانها و همچنين افزايش بهره وري و صرفه جويي در انرژی مي گردد . اين مسئله زماني نمود بيشتري دارد كه هم اكنون در جای جای شهرهای بزرگ كشور عزيزمان برج های تجاري ، مسكوني و اداری سر به فلك كشيده اند و لذا بهره گیری از سيستم های هوشمند مبتني بر فناوری های اطلاعاتي نوين تنها راه نجات اين ساختمانها از مشكلات حاصل از بار جمعيتي زياد مي باشد .مهمترين چالش پيش رو در بهره گیری از چنين سيستم هایي  هزينه های اوليه راه اندازی بوده كه نياز به حمايت های لازم را مي طلبد .

 

۲ دیدگاه برای ”نقش فناوری اطلاعات در صنعت ساختمان سازی

  1. سلام . چرا وقتی مقاله رو کپی می کنم برعکس کپی میشه . آیا مشکل از آفیس من میباشد یا قابل کپی کردن نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *